Door Esther Barfoot

In het kader van de privacywet AVG, vertel ik je in deze privacyverklaring hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Ik maak helder welke persoonsgegevens ik verzamel en voor welke doeleinden ik deze gebruik. Ik vertel ook hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Ik verzamel voor een zeer beperkt aantal activiteiten persoonsgegevens. Die worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik op het moment dat ik jouw persoonsgegevens uitvraag en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer ik meer uitvraag dan noodzakelijk is, doe ik dat alleen met jouw expliciete toestemming. Ik leg je in dat geval helder uit waarom ik deze aanvullende gegevens uitvraag;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vraag om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, mail mij dan via: estherbarfoot@gmail.com

 

 

Doeleinden 

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om met jou te communiceren door middel van het toezenden van mijn nieuwsbrief, e-mails, uitnodigingen en een enkele keer post;
 • om jouw vragen te beantwoorden via sociale media, e-mail, per post of telefonisch;
 • zodat je gebruik kunt maken van alle functionaliteiten op mijn website.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf of organisatie waar je werkt
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Mijn website wordt gehost door Combell. Zij slaan hiervoor alle bestanden van de website op. Combell is gevestigd binnen de Benelux en doet dit volgens de normen van de AVG.

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Mijn website gebruikt vooral technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij via estherbarfoot@gmail.com

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zal ik op deze webpagina publiceren. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Je kunt deze privacyverklaring af en toe te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar estherbarfoot@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet niet om op deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af te schermen door deze bijvoorbeeld zwart te maken. Dit dan weer ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.